सूर्य, चंद्र व पृथ्वी

प्रस्तावना

views

4:19
पृथ्वी स्वत:भोवती फिरते त्यास परिवलन म्हणतात. या पाठात आपण सूर्य, चंद्र व पृथ्वी यांची माहिती घेणार आहोत.