वारे

खारे वारे व मतलई वारे

views

4:20
खारे वारे व मतलई वारे यांची थोडक्यात माहिती अभ्यासणार आहोत. खारे वारे : दिवसा समुद्राच्या पाण्यापेक्षा किनारी भागातील जमीन लवकर तापते. तेथील हवाही जास्त लवकर तापते व त्यामुळे हवेचा दाब कमी राहतो. याउलट दिवसा समुद्राचे पाणी उशिरा तापते. त्यामुळे समुद्रावरील हवा कमी तापते व तेथे हवेचा दाब जास्त असतो. त्यामुळे दिवसा समुद्राकडून जमिनीकडे जे वारे वाहतात या वाऱ्यांना सागरी किंवा खारे वारे म्हणतात. अशा प्रकारे सागरी भागातील हवेचा दाब जास्त व जमिनीवरील हवेचा दाब कमी या हवेच्या दाबातील फरकामुळे खारे वारे निर्माण होतात. मतलई वारे: रात्री समुद्राच्या पाण्यापेक्षा किनारी भागातील जमीन लवकर तापते व जास्त प्रमाणात थंड होते. त्यामुळे जमिनीवरील हवेचा दाब जास्त राहतो. याउलट रात्री समुद्राचे पाणी उशिरा थंड होते. त्यामुळे समुद्रावरील हवा तुलनेने जास्त तापलेली राहते व तेथे हवेचा दाब कमी असतो. त्यामुळे रात्री जमिनीकडून समुद्राकडे वारे वाहतात. त्यांना भूमीय किंवा मतलई वारे म्हणतात. अशा प्रकारे जमिनीवरील हवेचा दाब जास्त व जमिनीवरील हवेचा दाब कमी. या हवेच्या दाबातील फरकामुळे मतलई वारे निर्माण होतात.